top of page

Advocaat Bouwrecht -Aannemingsrecht Aalst

Bouwrecht  Advocaat Aalst - Bent u op zoek naar een gespecialiseerde advocaat bouwrecht in Oost-Vlaanderen (Aalst, Dendermonde, Gent of Oudenaarde)?

Wij helpen u bij conflicten, problemen of andere specifieke bouwzaken.

Wij bieden juridische dienstverlening aan alle actoren: zowel aan particulieren (de bouwheer/opdrachtgever), als aan ondernemingen (aannemers, promotoren, producenten, verkopers van bouwmaterialen en bouwstoffen), alsook aan architecten, landmeters, immo-makelaars,... bij bouwgeschillen.

Indien nodig en gewenst laten wij ons bijstaan door experts met wie wij vast samenwerken. Deze kunnen bijvoorbeeld een eenzijdig verslag opmaken om voor te leggen aan de rechtbank.

De oprichting van een gebouw kan aanleiding geven tot diverse geschillen, waarbij de verschillende betrokken partijen vaak zeer uiteenlopende meningen hebben omtrent de oorzaak en omvang van de schade, alsook over de aansprakelijkheden.

Vaak onstaat er betwisting aangaande al dan niet (lichte) verborgen of zichtbare bouwgebreken en de toepassingsvoorwaarden voor de tienjarige aansprakelijkheid voorzien in de Wet Breyne van aannemer en architect (uitvoeringsfouten, conceptuele fouten of fouten in het toezicht). 

Soms leiden onderhandelingen tot een aanvaardbaar compromis, in andere gevallen is een procedure voor de rechtbank (al dan niet in kortgeding) de meest aangewezen weg. 

 

Vaak zal een gerechtsdeskundige worden aangesteld om de aansprakelijkheden te bepalen en een afrekening op te stellen tussen partijen. In dergelijk geval is een eenzijdig verslag vaak onontbeerlijk om een zogenaamd 'begin van bewijs' te leveren.

 

Onze advocaten zijn vertrouwd met elk aspect van het bouwproces.

 

U kunt bij ons tevens terecht voor advies en bijstand voor o.a.:

- het opstellen en na controleren van aannemings- en architectenovereenkomsten, alsook verkoopovereenkomsten op plan (Wet Breyne);

- advies en bijstand zowel gedurende de uitvoering van de bouwwerken als bij de opeenvolgende opleveringen en het nazicht van de eindafrekeningen (kan u bijvoorbeeld weigeren om de voorschotfactuur van aannemer te betalen, heeft de aannemer het lastenboek niet gevolgd,...);

- het verlenen van bijstand n.a.v. de vaststelling van bouwgebreken;

- organisatie van en bijstand in gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises;

- schade veroorzaakt aan uw woning door werken (ook bijvoorbeeld aan een aanpalend appartementsgebouw)

 

Bouwrecht heeft raakpunten met vele andere rechtstakken (zakenrecht, contractenrecht, beroepsaansprakelijkheid, verzekeringsrecht, procesrecht) en vergt een kennis van uiteenlopende wetgeving (stedenbouw, milieu, fiscaliteit,…) en regels (veiligheidsnormen, technische normen, schadebegroting,…). 

 

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in deze materie en adviseert u over de haalbaarheid van uw vordering, helpt u bij het formuleren van uw schadeclaim of om claims af te weren.

Wenst U meer te weten over volgende zaken, klik op de relevante link.

Wat bij (ongevraagde) meerwerken?

- Op wat moet u letten bij de voorlopige en definitieve oplevering?
- Wat bij het overschrijden van de voorziene uitvoeringstermijn?

Wat bij (ongevraagde) meerwerken door uw aannemer/Wat indien uw klant de bestelde meerwerken niet wil betalen?

Meerwerken kunnen zich voordoen wanneer er onvoorziene omstandigheden opduiken tijdens het uitvoeren van de werken, in geval van extra bestelde werken of bij onvolledige offertes.

Om na te gaan of uitgevoerde meerwerken kunnen/moeten worden vergoed, is het in eerste instantie van belang om na te kijken wat er in het contract bepaald werd (zowel de offerte, het lastenboek als het aannemingscontract), daarin zal immers verduidelijkt worden voor welk systeem er geopteerd werd.

Men kan kiezen voor aanneming tegen een vaste prijs, tegen eenheidsprijs of in regie.

 

Bij aanneming tegen een volstrekt vaste prijs (absoluut forfait), hetgeen in de praktijk minder frequent voorkomt, wordt de overeenkomst gesloten tegen een vaste absolute prijs.

Deze werkwijze is voordelig voor de opdrachtgever aangezien dit zekerheid biedt voor de klant voor wat betreft de eindfactuur.  Er zijn in principe geen verrekeningen mogelijk voor schommelingen van de prijzen van lonen en materialen.

De aannemer draagt alle risico’s voor onjuistheden in de plannen of maataanduidingen in het bestek, … of problemen die zouden kunnen rijzen (bijvoorbeeld problemen inzake de grond, vandaar het nut om voorafgaand een bodemonderzoek te laten uitvoeren als aannemer).

Er kunnen geen wijzigingen/meerwerken meer aangebracht worden, behalve mits een gezamenlijk, schriftelijk akkoord tussen klant en aannemer omtrent de werken as such, alsook over de prijs). Het geschrift is van dwingend recht, hetgeen betekent dat indien er geen geschrift is, de aannemer geen vordering zal kunnen stellen (artikel 1793 B.W.).

 

Er kan ook tegen een betrekkelijk vaste prijs (relatief forfait) gewerkt worden. In deze situatie komen partijen overeen dat boven de vaste aannemingssom het meerwerk betaald dient te worden op basis van een verrekening van een lijst met eenheidsprijzen.

In de praktijk komt het erop neer dat de aannemer in principe niet moet instaan voor eventuele moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen t.g.v. de slechte staat van de bouwplaats/werf. Meerwerken kunnen dus aangerekend worden.

 

Bij aanneming tegen eenheidsprijs (vermoedelijke hoeveelheid) wordt het werk aangenomen op basis van een vooraf opgestelde lijst met prijzen. Deze lijst houdt louter een raming in. De bouwheer heeft als voordeel dat hij de prijsstijgingen niet moet ondergaan en enkel de werkelijk en volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken dient te betalen. Meerwerken of wijzigingen kunnen hier zonder probleem gefactureerd worden.

 

In sommige situaties kan er met gemengde aanneming gewerkt worden, waarbij er deels tegen een vaste prijs wordt gewerkt, behalve voor bepaalde zaken waarvoor men de “vermoedelijke hoeveelheid” (VH) heeft bepaald. Hier neemt de aannemer geen risico voor bepaalde werken en zal er met een meerprijs of minderprijs gewerkt moeten worden voor de VH.

 

Tot slot kan er ook in regie (vrije rekening) gewerkt worden, waarbij men een uurloon zal aanrekenen. Dit systeem wordt meestal voor kleinere opdrachten gekozen.

 

Wat te doen indien u geconfronteerd wordt met een verhoogde factuur ten gevolge van meerwerken of wanneer u een opdrachtgever te kwader trouw heeft welke de gevraagde meerwerken weigert te betalen? Wenst u uw contract te laten nalezen? Contacteer ons!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat bouwrecht aannemingsrecht Aalst

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

Anker 1
bottom of page