top of page
Verzekeringsrecht Advocaat rechtsbijstand Aalst

Aansprakelijkheidsrecht

 

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken:

- uw bedrijfsproductie valt stil of voedingswaren bederven door een breuk in de elektriciteitsleiding.

- uw leverancier levert vervuilde grondstoffen

- de stookolietank van uw buur lekt en verontreinigt uw tuin

 

Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek bent u echter pas aansprakelijk wanneer kan worden aangetoond dat door uw fout schade werd veroorzaakt.

 

Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband, zijn essentieel om een mogelijke aansprakelijkheidsvordering te doen slagen, of bij gebreke hieraan, om deze af te laten wijzen.

 

Ons kantoor adviseert u over de haalbaarheid van uw vorderingen, helpt u bij de opmaak van ingebrekestellingen en het formuleren van uw schadeclaim. Omgekeerd staan wij u bij om schadeclaims af te weren.

 

 

Verzekeringsrecht

 

De (wettelijk verplichte) autoverzekering (‘BA voertuig’), de rechtsbijstandsverzekering, de brandverzekering, de familiale verzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de arbeidsongevallenverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering en verzekering uitbating (‘BA exploitatie’) zijn alom gekend.

 

Iedereen wordt bijgevolg wel eens geconfronteerd met een verzekeringsrechtelijk probleem (bijvoorbeeld een auto-ongeval, sportongeval, woninginbraak, maar ook burenhinder of schade veroorzaakt aan/door gebouwen). Zo kan uw verzekeraar bijvoorbeeld weigeren u dekking te verlenen omdat u uw premie niet betaald heeft, omdat u uw aansprakelijkheid heeft erkend, omdat de schade zich heeft voorgedaan vóór de polis werd afgesloten, u te laat aangifte heeft gedaan van het schadegeval, de franchise niet overschreden wordt,…

Verder kunt u geconfronteerd worden met een verzekeraar die de bedragen die werden uitbetaald aan een derde, van u terugvordert. Tenslotte kunnen bijvoorbeeld ook problemen rijzen bij de interpretatie van uw polisvoorwaarden.

Vaak komt een rechtsbijstandsverzekeraar tussen, die u een vrije keuze van advocaat toelaat , om zo uw belangen het best te verdedigen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar staat ook in voor de betaling van uw advocaat. Voor meer informatie, contacteer ons.

Als verzekeraar kan u geconfronteerd worden met een verzekerde die frauduleus aangifte doet van een schadegeval of keer op keer om dekking verzoekt. U kan ook rechtstreeks worden aangesproken door een derde voor mogelijke fouten begaan door uw verzekerde.

Gelet op onze grondige kennis en ervaring op dit vlak, behartigt ons kantoor veelvuldig de belangen van zowel particulieren, ondernemingen als van een verschillende verzekeringsmaatschappijen, waarmee ons kantoor een duurzame professionele samenwerking onderhoudt.

Wij adviseren u over de haalbaarheid van de diverse verzekeringsrechtelijke vorderingen en helpt u bij het becijferen en formuleren van uw schadeclaim. Omgekeerd staan wij u bij om dergelijke vorderingen af te weren.

Wij staan u tevens bij tijdens onderhandelingen en bemiddelen wij, teneinde een minnelijke regeling tot stand te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page