top of page

Informatieverplichting van de advocaat - Advocaat Aalst

Het WER legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken de cliënten uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN.

 

STEVENS & WALLACE ADVOCATEN, is een “groepering” in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies dd. 8/11/2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Alle advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

 

STEVENS & WALLACE ADVOCATEN bestaat uit volgende leden:

- Mr. Theo STEVENS, BV o.v.v. BVBA STEVENS ADVOCATEN, KBO-nr. BE0831.288.119, theo.stevens@stevens-wallace.be

- Mr. Michael WALLACE, KBO-nr. BE0861.862.816, michael.wallace@stevenswallace.be

- Mr. Annemie DE WOLF, KBO-nr. BE0812.560.684, annemie.dewolf@stevenswallace.be

- Mr.Samuel STEVENS, BV o.v.v. BVBA STEVENS ADVOCATEN, KBO-nr. BE0831.288.119, samuel.stevens@stevens-wallace.be

 

Het kantoor is gevestigd aan de Karel van de Woestijnestraat 4 te 9300 Aalst.

 

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN is verzekerd via de verzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Verzekeringen, De Keyserlei 5/31 te 2018 Antwerpen, via de makelaar Van Breda Risks & Benefits, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Borgerhout.

De polis verleent wereldwijde dekking, uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada, met een dekkingsplafond van € 1.250.000,00 per schadegeval. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.

Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Op verzoek wordt een verzekeringsattest toegezonden. De advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

 

Geen van de advocaten van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van STEVENS & WALLACE ADVOCATEN is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Stad bevoegd. Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Stafhouder van de Orde van Advocaten te Dendermonde of bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

Disclaimer

Anker 2

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

Stevens & Wallace Advocatenkantoor staat u hierbij toegang toe tot de website www.stevens-wallace.be en publiceert hier louter ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het raadplegen of gebruik maken van de site stevens-wallace.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.
  
Stevens-wallace.be respecteert uiteraard de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 (Privacywet) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
  

De informatie op deze site is louter vrijblijvend bedoeld en kan geenszins als een concreet aanbod aanzien worden om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden enkel gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stevens Advocaten BVBA en/of door ondertekening van de overeenkomst welke U hier op de site terug kan vinden.

Wij spannen ons zoveel als mogelijk in om de inhoud van stevens-wallace.be zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze uiterste zorg en aandacht, bestaat de mogelijkheid dat de inhoud onjuist en/of onvolledig zou blijken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op stevens-wallace.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van deze fouten kan geen aansprakelijkheid, noch rechtsgevolgen worden aanvaard. 

Wij passen deze site aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent onze diensten en activiteiten. Het doel hiervan is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie toch zou worden gepubliceerd, zal stevens-wallace.be alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. Wij kunnen evenwel geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site, aangezien deze louter informatief is en er kan derhalve geen enkele garantie gegeven worden omtrent de aard en de inhoud van de informatie op deze webistie.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de op stevens-wallace.be gepubliceerde links naar links of externe partijen

 

Deze website wordt beschermd door het Belgisch, Europees en internationaal auteursrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stevens Advocaten BVBA. Het kopiëren, verspreiden en elk ander oneigenlijk gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Stevens Advocaten BVBA, met dien verstande evenwel én slechts voor zover dit anders bepaald wordt in regelingen van dwingend recht (bijvoorbeeld citaatrecht), tenzij dit bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De informatie die u via stevens-wallace.be ter beschikking wordt gesteld, kan enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

bottom of page