top of page

Vragen huurrecht - Advocaat Aalst

Wat kan ik doen indien de verhuurder weigert om mijn huurwaarborg vrij te geven?

Wat als de verhuurder eenzijdig beweert dat de betaalde provisies voor het verbruik van de nutsvoorzieningen niet volstaan, maar hiervan geen bewijzen/facturen voorlegt of komt aandraven met beweerdelijke kosten waarvan ik de correctheid betwist?

 

Wat kan ik als eigenaar doen indien mijn huurder weigert om het document tot vrijgave van de huurwaarborg te ondertekenen?

 

Indien uw huisbaas/de eigenaar van het onroerend goed hetgeen u huurde, weigert om de huurwaarborg vrij te geven nadat u het pand heeft verlaten, stuurt u best een aangetekende ingebrekestelling om te eisen dat de huurwaarborg en de interesten (deze komen immers aan u toe) worden overgemaakt aan u al dan niet in combinatie met de vraag om de bewijsstukken voor te leggen van de beweerdelijke kosten die er zijn.

Hetzelfde geldt indien u als eigenaar recht hebt op (een deel van) de huurwaarborg en de huurder weigert om de vrijgave te tekenen.

 

De verhuurder heeft de plicht om op basis van artikel 1728ter B.W. een aparte rekening op te stellen wat betreft de kosten welke de huurder dient te dragen én de bewijsstukken hiervan voor te leggen aan de huurder.

Dit artikel is van dwingend recht, hetgeen wil zeggen dat er niet van kan worden afgeweken (lees: indien uw huisbaas u een contract onder de neus geschoven heeft waarbij hiervan wordt afgeweken – met uitzondering van het aanrekenen van forfaitaire bedragen voor verbruik – kan u deze clausule voor onbestaande houden).

 

Levert dit niets op, zal u zich moeten wenden tot de Vrederechter.
 

Ofwel laat u oproepen in verzoening: het voordeel hiervan is dat dit een gratis procedure betreft, het nadeel dat tegenpartij niet verplicht is om hier te verschijnen en men geen akkoord kan bereiken. Indien er wel een akkoord kan worden bereikt, wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal van verzoening, hetgeen dezelfde waarde heeft als een vonnis.

Ofwel wordt tegenpartij door middel van een verzoekschrift opgeroepen: hiervoor dient er een rolrecht (maximaal € 80,00) te worden voorgeschoten, hetgeen zo u gelijk krijgt, terug zal moeten worden betaald door de eigenaar (samen met de rechtsplegingsvergoeding, waarbij uw advocatenkosten gerecupereerd zullen worden).

 

Mocht u vragen hebben of een procedure opstarten, aarzelt u niet om ons te contacteren!

bottom of page