top of page

Hoe zit het nu met de verkoop van een woning via ​e-mail?

In de media verschenen verscheidene berichten als zou men geen onroerend goed kunnen verkopen via e-mail omdat de wetgever dit uitdrukkelijk zou hebben uitgesloten.

De berichtgeving in die zin is naar onze mening nogal eenzijdig en weinig genuanceerd gevoerd. Op zich is het standpunt overigens niet recent, aangezien er in het verleden een soortgelijk standpunt werd ingenomen door bepaalde rechtbanken/hoven van beroep .

 

Het is weliswaar correct dat in de Wet op de Elektronische Handel (nu overgenomen in het Wetboek Economisch Recht – Boek XII en meer specifiek artikel XII-16) gesteld wordt dat er geen contract tot stand kan komen via elektronische weg wat betreft overeenkomsten die de aan- of verkoop van een onroerend goed tot voorwerp hebben.

In eerste instantie dient al te worden nagegaan in welke mate deze wetgeving van toepassing is op iedere koop-verkoop.

Een eerste vereiste is dat de dienstverlening (de verkoop) moet kaderen in een economische activiteit. Indien de verkoop dan ook tussen particulieren onderling gebeurt (zonder tussenkomst van een immobiliënmakelaar), spelen deze regels niet.

Ten tweede zijn wij van oordeel dat deze wetgeving van toepassing is indien de verkoop uitsluitend via elektronische weg tot stand is gekomen. Dit wil zeggen dat, indien er "offline" gehandeld zou zijn geworden (bijvoorbeeld een bod dat via telefoon of mondeling/face to face is gebeurd), waarbij in de mail een bevestiging van het eerder geuite bod gedaan wordt, is er - bij aanvaarding - een perfect rechtsgeldige overeenkomst gesloten en is deze wetgeving niet van toepassing.

Bovendien moet er rekening gehouden worden met het zogenaamde 'begin van bewijs', waarmee het bestaan van de overeenkomst ook kan worden aangetoond. Zo kan het in werking stellen van de notaris voor het opmaken van de compromis, ook bepaalde gevolgen met zich meebrengen, uit SMS-verkeer kan de bedoeling van partijen worden afgeleid.

Indien u dan ook vreest dat uw (ver)koper zou terugkrabbelen, kan deze dit niet zomaar (en zal deze nog steeds gehouden zijn tot een schadevergoeding, in de meeste gevallen 10% van de aankoopprijs).

Twijfelt u over uw aankoop of verkoop? Heeft u vragen hierover of wenst u te weten hoe u moet handelen in dergelijke geval? Contacteer ons! Wij kunnen u immers op de meest adequate manier bijstaan.

bottom of page